DODACÍ PODMÍNKY

Všeobecné informace

Zákazníkem tj. kupujícím může být pouze fyzická nebo právnická osoba s platným identifikačním číslem (IČ). Prodávající výslovně vylučuje, aby účastníkem smlouvy mohl být spotřebitel tak, jak je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ).

Dodavatel je vždy společnost Bio-Consult Laboratories spol. s r.o , Praha 4, IČ:49617281, DIČ: CZ49617281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 21406. 

Všechny informace i ceny uvedené v tomto katalogu a ceníku nejsou návrhem smlouvy a mohou podléhat změnám, a proto si aktuálnost všech údajů ověřte dříve, než byste na jejich základě posílali objednávku. Můžete tak učinit telefonicky 244471239, 241729792 nebo na info@bioconsult.cz

Vzhledem ke skutečnosti, že uváděné informace v našem katalogu nejsou závaznou nabídkou, vyžádejte si prosím podrobné informace k přístrojům, o které máte zájem.

Společnost Bio-Consult Laboratories spol. s r.o. nemůže přijmout odpovědnost za škody vzniklé nesprávným či nevhodným použitím výrobku, nedodržením instrukcí výrobce, neoprávněnými zásahy do přístroje, neodbornou manipulací a špatnou údržbou výrobku.

Obrázky uvedené v katalogu jsou pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s daným výrobkem.

OBJEDNÁVKY:

Objednávat zboží i servisní služby je možné e-mailem, faxem či dopisem. Objednávky doručené e-mailem potvrzujeme také e-mailem, pokud nedostanete během 24 hodin potvrzení vaší e-mailové objednávky, pak pravděpodobně nedošla. Objednávky došlé faxem nebo dopisem obecně nepotvrzujeme (pokud to není v objednávce výslovně vyžádáno), ověřte si proto raději, zda vaše faxová či písemná objednávka byla doručena.

CENY A DOPRAVA:

Všechny ceny v tomto katalogu jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%. 

Uvedené ceny zahrnují zboží a jeho dopravu na místo určení.* 

*U objednávek, jejichž celková hodnota nepřesáhne 3000 Kč bez DPH bude účtováno balné a dopravné ve výši 200 Kč+DPH 21%.

  U zboží, které musí být přepravováno chlazené či zmražené, bude účtován poplatek ve výši 300 Kč+DPH 21%

Stornování závazné objednávky před dodáním zboží je možné pouze na základě písemné vzájemné dohody. Na našich webových stránkách www.bioconsult.cz jsou ceny průběžně aktualizovány. U některého zboží cenu neuvádíme a sdělíme ji na vyžádání. V průběhu roku probíhají různé promo akce, kdy můžete jednotlivé produkty koupit za výhodnější cenu. Sledujte naše novinky, které uvádíme na našich webových stránkách www.bioconsult.cz

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ:

Odběratel je povinen Zboží převzít v místě sídla Odběratele nebo v místě dodání zboží, které je uvedeno v Objednávce. Podle druhu Zboží bude Dodavatelem určen způsob jeho předání a převzetí. Bez výjimky musí být převzetí písemně potvrzeno Odběratelem, a to buď protokolárně, nebo na dodacím listu ke Zboží. Pro případ, že zboží bude Odběrateli dodáno prostřednictvím 3 osoby, je Odběratel povinen jakékoliv vady obalu, které by mohly způsobit poškození zboží reklamovat při dodání zboží a odmítnout jeho převzetí z důvodu poškození. Pro případ, že tak neučiní, nebude Dodavatelem uznána jeho reklamace z důvodu poškození zboží během přepravy nebo dodání poškozeného zboží. Vlastnictví ke zboží přechází na Odběratele až po zaplacení Ceny Zboží.  Nebezpečí škody na Zboží přechází na Odběratele okamžikem podpisu předávacího protokolu nebo okamžikem doručení.

BALENÍ:

Pokud je uvedena velikost balení, cena odpovídá jednomu balení uvedené velikosti. Pokud není velikost balení uvedena, cena odpovídá jednomu kusu. Minimální množství, které lze dodat, je jedno balení uvedené velikosti s uvedenou cenou.

ZÁRUKA:

Na veškeré zboží jsou poskytovány záruční lhůty různé délky, informace o délce a podmínkách záruky jsou uvedeny v nabídkách. V záruční době je odstranění závady zcela zdarma, neúčtuje se ani cestovné, ani práce, ani čas, ani náhradní díly. Použití výrobku k jiným účelům než určeným, které vyplývají z prospektové dokumentace a ke kterým je výrobek určen výrobcem, může vést k neuznání záruky za výrobek.